Example 27-128

Ju wel di kabái?
Ju
2sg
wel
like
di
det
kabái?
horse
Do you like the horse?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Josselin de Jong 1926: 21