Example 11-31

huu; we/wier; wen; hou
huu;
who
we/wier;
where
wen;
when
hou
how
who; where; when; how
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd