Example 11-255

Yu luk wan papaya trii an push it iin di papaya trii ruut.
Yu
2sg
luk
look
wan
art.indf
papaya
papaya
trii
tree
an
and
push
push
it
3sg.n
iin
in
di
art.def
papaya
papaya
trii
tree
ruut.
root
Find a papaya tree and push it into the papaya tree’s root.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd