Example 11-190

Shi staat afa di oubia wuman moo moni.
Shi
3sg.f
staat
start
afa
offer
di
art.def
oubia
obeah
wuman
woman
moo
more
moni.
money
She started to offer the obeah woman more money.
Comment:
Oubia/Uobia/Obeah uman/woman = sorceress
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd