Example 10-70

Yu mosi du dat!
Yu
2sg
mosi
must
du
do
dat!
dem
You must do that!
Type:
naturalistic spoken
Source:
Bartens 2003: 92