Datapoint Pidgin Hawaiian/Directional serial verb constructions with 'come' and 'go'

Similar directional serial verbs occur in Hawai'i Pidgin English and early Hawai'i Creole English.

Values

‘Come’ and ‘go’ directionals exist

Example 71-153:
Moaka lawe kela wahine ia Kipau hele ma Koloa.
Moaka
Moaka
lawe
take
kela
det
wahine
wife
ia
obj
Kipau
Kipau
hele
go
ma
loc
Koloa.
Koloa
Moaka took Kipau's wife away to Koloa.
Example 71-154:
Mahope kela Kepani kii mai hopu iaia hele.
Mahope
later
kela
det
Kepani
Japanese
kii
fetch
mai
dir
hopu
seize
iaia
3sg
hele.
go
Then the Japanese took him away.
Example 71-155:
Pehea oe loihi hele pimai?
Pehea
why
oe
2sg
loihi
long
hele
go
pimai?
come
Why did it take so long for you to come?
Confidence:
Certain