Datapoint Pidgin Hawaiian/Ordinal numerals

Value 8 was selected because the distinction is marked syntactically via word order: Cardinals usually have the order (DET +) NUM + Noun (often with no determiner), while ordinals have the order (DET +) Noun + NUM. The lexifier has distinct forms for ordinals.

Values

Other solutions

Example 71-60:
Iaia hele no a ki no aha kani kela pu, kela kani akahi, alua, aole ku, kela kani akolu wau ku no ma ka uha, wau hina ma ke alanui.
Iaia
3sg
hele
go
no
intens
a
and
ki
shoot
no
intens
aha
four
kani
sound
kela
det
pu,
gun
kela
det
kani
sound
akahi,
one
alua,
two
aole
neg
ku,
stand
kela
det
kani
sound
akolu
three
wau
1sg
ku
stand
no
intens
ma
loc
ka
def
uha,
leg
wau
1sg
hina
fall
ma
loc
ke
def
alanui.
street
He came and shot his gun four times; after the first and second shots I no longer was standing and at the third shot I got up on my knees and fell into the street.
Example 71-61:
Alima manawa wau hele kela hale iaia.
Alima
five
manawa
time
wau
1sg
hele
go
kela
det
hale
house
iaia.
3sg.poss
Five times I went over to his house.
Example 71-62:
Kela kani akahi, alua, aole ku.
Kela
det
kani
bang
akahi,
first
alua,
second
aole
neg
ku.
stand
During the first and second shots (of the gun) I wasn't standing up.
Confidence:
Certain