Datapoint Yimas-Arafundi Pidgin/Pronominal and adnominal demonstratives

Values

Same forms

Example 69-25:
mən naŋga
mən
3sg
naŋga
where
Where is that?
Example 69-26:
yəm mən murimbi tanan kakan
yəm
water
mən
that/the?
muri-mbi
run-dep
ta-nan
prog-nonfut
kakan
neg
The/that water hasn't drained yet.
Confidence:
Intermediate