Datapoint Singapore Bazaar Malay/Comitatives and instrumentals

Values

Identity

Example 67-148:
Sama juga lu bole lapat olang tua punya balang punya wang.
Sama
com
juga
also
lu
2sg
bole
can
lapat
get
olang
person
tua
old
punya
poss
balang
thing
punya
poss
wang.
money
Together with [it], you can also get the old man’s things [and] money.

Source: Aye 2005: 371

Example 67-149:
Jadi ini luwa olang ah diaolang ada bawa ah satu anjing sama itu tali chain.
Jadi
so
ini
dem
luwa
two
olang
person
ah
top
diaolang
3pl
ada
have
bawa
carry
ah
fill
satu
one
anjing
dog
sama
with
itu
dem
tali
rope
chain.
chain
So, these two people, they did bring a dog tied to a chain.
Confidence:
Very certain