Datapoint Santome/Predicative possession

Tê is used mainly with permanent states, and sa ku with temporary states.

Values

Transitive Frequency: 50.0%

Example 35-169:
Vêndê tê sapê ũa data.
Vêndê
store
have
sapê
hat
ũa
a
data.
lot
The store has a lot of hats.
Example 35-172:
ôkô ku tê ukwe ku ka kume ngê
ôkô
calabash
ku
rel
have
ukwe
giant
ku
rel
ka
ipfv
kume
eat
ngê
people
the calabash that contains a giant who eats people
Confidence:
Very certain

Comitative Frequency: 50.0%

Example 35-170:
Sela n sa ku jêlu ni mon.
Sela
mood
n
1sg
sa
be
ku
with
jêlu
money
ni
in
mon.
hand
I must have money on me.
Example 35-171:
Sa tudu sêbê se ku n sa ku ê.
Sa
be
tudu
all
sêbê
knowledge
se
dem
ku
rel
n
1sg
sa
be
ku
with
ê.
3sg
That's all the knowledge I have.
Confidence:
Very certain