Datapoint Guinea-Bissau Kriyol/Interrogative pronouns

Values

Two compound expressions

Example 33-34:
Kal ora ki bu tciga?
Kal
which
ora
hour
ki
that
bu
2sg
tciga?
arrive
When do you arrive?
Portuguese: Quando chegas?
Example 33-35:
Nunde ki bu sta?
Nunde
where
ki
hl
bu
2sg
sta?
be
Where are you?
Portuguese: Onde estás?
Example 33-36:
Kin ki tciga?
Kin
who
ki
that
tciga?
arrive
Who arrived?
Portuguese: Quem chegou?
Example 33-37:
Kuma ki bu sta?
Kuma
how
ki
that
bu
2sg
sta?
be
How are you?
Portuguese: Como estás?
Example 33-38:
Kuma ki bu nomi?
Kuma
how
ki
hl
bu
2sg
nomi?
name
What is your name (lit. How is your name)?
Portuguese: Como é o teu nome?
Example 33-39:
Na kal ladu ki bu sta?
Na
in
kal
which
ladu
side
ki
hl
bu
2sg
sta?
be
Where are you?
Portuguese: Onde estás?
Confidence:
Certain