Datapoint Pichi/Tense-aspect systems

Values

Mixed aspectual-temporal system

Example 19-79:
Naw dɛ̀n dè jis dè kan.
Naw
now
dɛ̀n
3pl
ipfv
jis
just
ipfv
kan.
come
Now they're just coming.
Example 19-89:
Wan de, wan pikin bìn dè sik.
Wan
one
de,
day
wan
one
pikin
child
bìn
pst
ipfv
sik.
be.sick
One day, a child was sick.

Source: Yakpo 2009: 214

Example 19-90:
Yɛ́stàdé nayt we à dè kɔl yu [...].
Yɛ́stàdé
yesterday
nayt
night
we
subord
à
1sg.sbj
ipfv
kɔl
call
yu
2sg.emph
[...].
[...]
Yesterday night, when I was calling you [...].
Confidence:
Very certain