Datapoint Pichi/Pronominal and adnominal demonstratives

Values

Different forms

Example 19-54:
À bɛg, luk dis pìkín, di pìkín no de gud.
À
1sg.sbj
bɛg,
beg
luk
look
dis
this
pìkín,
child
di
this
pìkín
child
no
neg
de
cop
gud.
good
Please, look at this child, this child is not well.
Example 19-55:
Di wan du fɔ̀ mi.
Di
this
wan
one
du
do
fɔ̀
assoc
mi.
1sg.emph
This is enough for me.
Confidence:
Very certain