Datapoint Pichi/Order of frequency adverb, verb, and object

Values

Verb – object – adverb

Example 19-18:
À kìn si dan bɔy bɔ̀kú nà tɔn.
À
1sg.sbj
kìn
hab
si
see
dan
that
bɔy
boy
bɔ̀kú
much
loc
tɔn.
town
I often see that boy in town.
Confidence:
Very certain