Datapoint Batavia Creole (Tugu)/Co-occurrence of demonstrative and definite article

Values

Demonstrative identical to definite article

Example 43-14:
Fruta patola margodju aka marga [...].
Fruta
fruit
patola
cucumber
margodju
bitter
aka
def.art
marga
bitter
[...].
[...]
The fruit of the bitter cucumber is bitter [...].

Source: Maurer 2011: 26

Confidence:
Very certain