Value The feature does not apply

Language:
Sri Lanka Portuguese
Parameter:
Internal order of tense, aspect, and mood markers

Examples

 1. aka meedu meedu meskura saykal. uŋ ispiim jadaay sara ʈyuub taam nukuvala
  aka
  that
  meedu~meedu
  fear~fear
  mes-kura
  oblig-run
  saykal.
  bicycle
  one
  ispiim
  thorn
  jaa-daay
  pst-strike
  sara
  cond
  ʈyuub
  tube
  taam
  also
  nuku-vala
  neg-be.good
  I must ride in great fear. If I hit a thorn, the tube also is no good.

  See Smith 1974-5: 5416

 2. aka nikarakuza falaatu, eli triiya jagardaatu, miɲa tirataam jafoy
  aka
  that
  nikara-kuza
  hab.neg-sew
  falaatu,
  quot
  eli
  3sg
  triiya
  bring
  jaa-gardaa-tu,
  pst-keep-pfv
  miɲa
  1sg.gen
  tiraa-taam
  take-prog
  jaa-foy
  pst-go
  Saying that that one doesn’t sew, he brought it and left it [with me], and took mine and went [off with it].

  See Smith 1974-5: 5294

 3. (ja)fayataanteem/tiɲa/loteem vs. jafaya teem/tiɲa/loteem
  jaa-faya-taam
  pst-do-prog
  teem/tiɲa/lo-teem
  be.prs/be.pst/fut-be
  vs.
  vs.
  jaa-faya
  pst-do
  teem/tiɲa/lo-teem
  be.prs/be.pst/fut-be
  is/was/will be doing vs. has/had/will have done
 4. asii tɛɛndutaam noos botaa um mɔɔstar daaytaan teem
  asii
  thus
  tɛɛndutaam
  even.so
  noos
  1pl
  botaa
  put
  um
  one
  mɔɔstar
  way
  daay-taam
  put.up.with-prog
  teem
  prs.be
  Even so, we are trying and somehow putting up with him.

  See Smith 1974-5: 1389

 5. osiir mee maay; paay yakamura
  osiir
  3sg.hon
  mee
  foc
  maay;
  mother
  paay
  father
  jaa-kaa-mura
  pst-pfv-die
  SHE (indicating woman present) is my mother; my father has died.

  See Smith 1974-5: 5092-4

 6. noos naa poy maraa guvɛɛrnupa. diɲeeru pamaraa naa poy.
  noos
  1pl
  naa
  neg.fut
  pooy
  habil
  maraa
  pay
  guvɛɛrnu-pa.
  government-dat
  diɲeeru
  money
  pa-maraa
  inf-pay
  naa
  neg.fut
  pooy.
  habil
  We can't pay the government. We can't pay the money.

  See Smith 1974-5: 5373-4