Value At-rest marking is used to express motion-to

Language:
Korlai
Parameter:
Transitive motion verbs: ‘push’

Examples

 1. Akə kadz su dɛt ki tə hika ɔ̃m, su kãʋ su nɔm tɛ King.
  Akə
  that
  kadz
  house
  su
  gen
  dɛt
  in
  ki
  rel
  prs
  hika
  be/become
  ɔ̃m,
  man
  su
  poss.det
  kãʋ
  dog
  su
  gen
  nɔm
  name
  cop.prs
  King.
  King
  The dog of the man who lives in that house is named King.
 2. El uly-o uly-o ani pich-o salt dɛt əkə pos.
  El
  3sg
  uly-o
  look-pst
  uly-o
  look-pst
  ani
  and
  pich-o
  throw-pst
  salt
  jump
  dɛt
  in
  əkə
  that
  pos.
  well
  He looked around a while and then jumped into that well.
 3. El pel mar loṭu.
  El
  3sg
  pel
  obj.3sg
  mar
  sea
  loṭu.
  push
  S/he pushed him/her into the sea.