Value Verb fronted with a copy in the background clause

Language:
Angolar
Parameter:
Verb doubling and focus

Examples

 1. Ô thêka m’me? – Inga, bêbê thô ma n thêka bêbê.
  Ô
  2sg
  thêka
  prog
  m’me?
  eat
  Inga,
  no
  bêbê
  drink
  thô
  foc
  ma
  rel
  n
  1sg
  thêka
  prog
  bêbê.
  drink
  Are you eating? – No, I'm drinking.