Value Only iconic functions

Language:
Santome
Parameter:
Functions of reduplication
References
Ladhams et al. 2003

Examples

 1. Kot’e dô-dôsu mon.
  Kot’e
  cut.3sg
  dô~dôsu
  two~two
  mon.
  hand
  Cut both his hands off.
 2. N gá kunga klusu pê xin-xinku.
  N
  1sg
  irr
  kunga
  put
  klusu
  cross
  put
  xin~xinku.
  five~five
  I would have put the cross in all the five [boxes].
 3. Sode d’alê kôndê-kôndê ni matu.
  Sode
  soldier
  d’=alê
  of=king
  kôndê~kôndê
  hide~hide
  ni
  in
  matu.
  bushes
  The soldiers of the king all hid in the bushes.
 4. Tudu-tudu dja, men mu ka manda mu lekadu.
  Tudu~tudu
  all~all
  dja,
  day
  men
  mother
  mu
  1sg.poss
  ka
  ipfv
  manda
  send
  mu
  me
  lekadu.
  message
  Each and every day, my mother sends me a message.
 5. Kê kwa ka bila ome dentxi blanku-blanku me?
  what
  kwa
  thing
  ka
  ipfv
  bila
  turn
  ome
  man
  dentxi
  tooth
  blanku~blanku
  white~white
  me?
  really
  What really whitens somebody’s teeth?
 6. Yô ngê dêsê-dêsê.
  many
  ngê
  people
  dêsê~dêsê.
  descend~descend
  Many people went down.