Value Mixed aspectual-temporal system

Language:
Saramaccan
Parameter:
Tense-aspect systems

Examples

 1. Di mi bì tá kó te tjiká a pási, nóo a bì kái mi táa u mi tooná kó n'én.
  Di
  then
  mi
  1sg
  tns
  asp
  come
  te
  till
  tjiká
  enough
  a
  loc
  pási,
  way
  nóo
  then
  a
  3sg
  tns
  kái
  call
  mi
  1sg
  táa
  say
  u
  for
  mi
  1sg
  tooná
  turn
  come
  n'=én.
  loc=3sg
  When I was already on my way, he called me to come back to him.
 2. A woóko.
  A
  3sg
  asp
  woóko.
  work
  He is working.
 3. Mi wáka.
  Mi
  1sg
  wáka.
  walk
  I walked.

  See Veenstra 1996: 14