Value Co-occurrence with predicate negation

Language:
Saramaccan
Parameter:
Negation and indefinite pronouns
References
de Groot 1977: 202

Examples

 1. Dí sɛmbɛ hén-seéi àn tá si taa báka f'én boóko.
  def.sg
  sɛmbɛ
  someone
  hén-seéi
  3sg-self
  àn
  neg
  asp
  si
  see
  taa
  say
  báka
  back
  f'=én
  for=3sg
  boóko.
  break
  Nobody sees his own hunchback.

  See de Groot 1977: 202

 2. M'e sɛmbɛ.
  M'=e
  1sg=neg
  see
  sɛmbɛ.
  someone
  I saw nobody.