Value Relative particle and gap

Language:
Hawai‘i Creole
Parameter:
Subject relative clauses
References
Velupillai 2003: 176

Examples

 1. ʃi da wan hu da fə˞s wɛn ʃo mi wɛ da bal
  ʃi
  she
  da
  art
  wan
  one
  [hu
  [rel
  da
  art
  fə˞s
  first
  wɛn
  pst.pfv
  ʃo
  show
  mi
  1sg.obl
  where
  da
  art
  bal]
  ball]
  She was the one who was the first to show me where the ball was.

  See Velupillai 2003: 176