Value Overlap

Language:
Pichi
Parameter:
Motion-to and motion-from

Examples

 1. È go nà makit o.
  È
  3sg.sbj
  go
  go
  loc
  makit
  market
  o.
  sent.pcl
  She has gone / went to the market.
 2. È kɔ̀mɔ́t nà rum nekɛd.
  È
  3sg.sbj
  kɔ̀mɔ́t
  go.out
  loc
  rum
  room
  nekɛd.
  be.naked
  He went/came out of the room naked.

  See Yakpo 2009: 527

 3. Dì snek kɔ̀mɔ́t frɔ̀n bɔ̀tɔ́n dì hos.
  def
  snek
  snake
  kɔ̀mɔ́t
  come.from
  frɔ̀n
  from
  bɔ̀tɔ́n
  bottom
  def
  hos.
  house.
  The snake come out from beneath the house.
 4. Bueno, à dè go makit naw.
  Bueno,
  good
  à
  1sg.sbj
  ipfv
  go
  go
  makit
  market
  naw.
  now
  Alright, I'm going to the market now.

  See Yakpo 2009: 445

 5. So we yù kɔ̀mɔ́t colegio [...].
  So
  so
  we
  subord
  2sg
  kɔ̀mɔ́t
  go.out
  colegio
  college
  [...].
  [...]
  So when you've left college [...].

  See Yakpo 2009: 393