Value Overlap

Language:
Pichi
Parameter:
Noun phrase conjunction and comitative

Examples

 1. Lydia wèt Junior, nà dɛn à sàbí.
  Lydia
  Lydia
  wèt
  with
  Junior,
  Junior
  foc
  dɛn
  3pl.emph
  à
  1sg.sbj
  sàbí.
  know
  Lydia and Junior, it's them that I know.

  See Yakpo 2009: 186

 2. Ɔl dì tin we yu àn dan man bìn gɛt [...].
  Ɔl
  all
  def
  tin
  thing
  we
  subord
  yu
  2sg.emph
  àn
  and
  dan
  that
  man
  man
  bìn
  ant
  gɛt
  have
  [...].
  [...]
  All the things that you and that man had [...].

  See Yakpo 2009: 187

 3. È viaja wètàn.
  È
  3sg.sbj
  viaja
  travel
  wèt=àn.
  with=3sg.obj
  She travelled with him.