Value Mixed aspectual-temporal system

Language:
Pichi
Parameter:
Tense-aspect systems
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Naw dɛ̀n dè jis dè kan.
  Naw
  now
  dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  jis
  just
  ipfv
  kan.
  come
  Now they're just coming.
 2. Wan de, wan pikin bìn dè sik.
  Wan
  one
  de,
  day
  wan
  one
  pikin
  child
  bìn
  pst
  ipfv
  sik.
  be.sick
  One day, a child was sick.

  See Yakpo 2009: 214

 3. Yɛ́stàdé nayt we à dè kɔl yu [...].
  Yɛ́stàdé
  yesterday
  nayt
  night
  we
  subord
  à
  1sg.sbj
  ipfv
  kɔl
  call
  yu
  2sg.emph
  [...].
  [...]
  Yesterday night, when I was calling you [...].