Value Habitual, progressive, current state, and future

Language:
Pichi
Parameter:
Uses of the habitual marker
References
Yakpo 2009

Examples

 1. À dè smɛl dì sɛnt fɔ̀ lɛ̀k haw è dè kuk plàntí.
  À
  1sg.sbj
  ipfv
  smɛl
  smell
  def
  sɛnt
  scent
  fɔ̀
  assoc
  lɛ̀k
  like
  haw
  how
  è
  3sg.sbj
  ipfv
  kuk
  cook
  plàntí.
  plantain
  I smell the scent of him cooking plantain.

  See Yakpo 2009: 467

 2. Nà dis tin dè want kil yu.
  foc
  dis
  this
  tin
  thing
  ipfv
  want
  want
  kil
  kill
  yu.
  2sg.emph
  It's this thing [that] was about to kill you.
 3. Tumɔro senwe à go mit ìn man.
  Tumɔro
  tomorrow
  senwe
  emph
  à
  1sg.sbj
  ipfv
  go
  go
  mit
  meet
  ìn
  3sg.poss
  man.
  man
  Tomorrow (emphasis) I'm going to go meet her husband.

  See Yakpo 2009: 218

 4. Ɛni de dɛ̀n dè chɔp rɛs, ɛni de.
  Ɛni
  every
  de
  day
  dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  chɔp
  eat
  rɛs,
  rice
  ɛni
  every
  de.
  day
  Every day they eat rice, every day.

  See Yakpo 2009: 178