Value Progressive, habitual, current state, and future

Language:
Pichi
Parameter:
Uses of the progressive marker
References
Yakpo 2009

Examples

 1. À dè lɛf nà Luba soté dì nɛks wik.
  À dè lɛf nà Luba soté dì nɛks wik.
  1sg prog loc Luba until def.art next week.
  I will be staying in Luba until next week.
 2. À dè smɛl dì sɛnt fɔ̀ lɛ̀k haw è dè kuk plàntí.
  À
  1sg.sbj
  ipfv
  smɛl
  smell
  def
  sɛnt
  scent
  fɔ̀
  assoc
  lɛ̀k
  like
  haw
  how
  è
  3sg.sbj
  ipfv
  kuk
  cook
  plàntí.
  plantain
  I smell the scent of him cooking plantain.

  See Yakpo 2009: 467

 3. Nà dis tin dè want kil yu.
  foc
  dis
  this
  tin
  thing
  ipfv
  want
  want
  kil
  kill
  yu.
  2sg.emph
  It's this thing [that] was about to kill you.
 4. À giàn smɔl tin ɔl tɛn.
  À
  1sg.sbj
  ipfv
  gi=àn
  give=3sg.obj
  smɔl
  small
  tin
  thing
  ɔl
  all
  tɛn.
  time
  I give her little things all the time.
 5. Tumɔro senwe à go mit ìn man.
  Tumɔro
  tomorrow
  senwe
  emph
  à
  1sg.sbj
  ipfv
  go
  go
  mit
  meet
  ìn
  3sg.poss
  man.
  man
  Tomorrow (emphasis) I'm going to go meet her husband.

  See Yakpo 2009: 218