Value Tense-Mood-Aspect

Language:
Pichi
Parameter:
Internal order of tense, aspect, and mood markers

Examples

 1. ɛ̀f yù bìn kan bìgín las semana yù bìn fɔ̀ dɔn finis tìdé.
  ɛ̀f
  if
  2sg
  bìn
  ant
  kan
  pfv
  bìgín
  begin
  las
  last
  semana
  week
  2sg
  bìn
  ant
  fɔ̀
  assoc
  dɔn
  prf
  finis
  finish
  tìdé.
  today
  If you had begun last week, you would have already finished (by) today.

  See Yakpo 2009: 538