Value Only iconic functions

Language:
Pichi
Parameter:
Functions of reduplication
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Bɔ̀t in sìdɔ́n dɔn dɔn dɔn yàndá.
  Bɔ̀t
  but
  in
  3sg.emph
  sìdɔ́n
  stay
  dɔn
  down
  dɔn
  rep
  dɔn
  rep
  yàndá.
  yonder
  But he lives far down there.

  See Yakpo 2009: 325

 2. Sɔ̀ntɛ́n è bìn dè jùmp-jump jùmp-jump pero è stret naw.
  Sɔ̀ntɛ́n
  perhaps
  è
  3sg.sbj
  bìn
  pst
  ipfv
  jùmp~jump
  red.cpd.jump
  jùmp~jump
  red.cpd.jump
  pero
  but
  è
  3sg.sbj
  stret
  be.straight
  naw.
  now
  Perhaps she was jumping around aimlessly all the time but she’s upright now.

  See Yakpo 2009: 148