Value Dual form in all three persons

Language:
Pichi
Parameter:
Dual in independent personal pronouns
References
Yakpo 2009

Examples

 1. Yù si, dɛ̀nɔ̀ltu jump fɔ̀ bɔt dì bɔl.
  2sg
  si,
  see
  dɛ̀n-ɔ̀l-tu
  3pl.emph.cpd-all.cpd-two
  jump
  jump
  fɔ̀
  assoc
  bɔt
  hit.with.head
  def
  bɔl.
  ball
  You see, they both jumped to head the ball.

  See Yakpo 2009: 184

 2. Lɛ̀k se dɛ̀n dè hia wìɔ̀ltu wì dè tɔk yet.
  Lɛ̀k
  like
  se
  quot
  dɛ̀n
  3pl
  ipfv
  hia
  hear
  wì-ɔ̀l-tu
  1pl.emph.cpd-all.cpd-two
  1pl
  ipfv
  tɔk
  talk
  yet.
  yet
  Like if they heard both of us still talking.

  See Yakpo 2009: 184

 3. Ùnaɔ̀ltú gò go de?
  Ùna-ɔ̀l-tú
  2pl.inc-all.inc-two
  pot
  go
  go
  de?
  there
  Will the two of you go there?