Value Verb – object – adverb

Language:
Pichi
Parameter:
Order of frequency adverb, verb, and object

Examples

 1. À kìn si dan bɔy bɔ̀kú nà tɔn.
  À
  1sg.sbj
  kìn
  hab
  si
  see
  dan
  that
  bɔy
  boy
  bɔ̀kú
  much
  loc
  tɔn.
  town
  I often see that boy in town.