Value Progressive and habitual

Language:
Nigerian Pidgin
Parameter:
Uses of the progressive marker
References
Faraclas 1996: 202-205

Examples

 1. À fò̱ (bin) do̱n (ko̱m) dè wàka finish.
  À
  1sg.sbj
  fò̱
  irr
  (bin)
  (ant)
  do̱n
  compl1
  (ko̱m)
  (REALIS)
  ncompl
  wàka
  walk
  finish.
  compl2
  I should have (had) been (actually) walking already.

  See Faraclas 1996: 73

 2. À dè sik.
  À
  1sg.sbj
  ncompl
  sik.
  be.ill
  I am (becoming) sick.

  See Faraclas 1996: 199

 3. Dì pìkín we̱ ìm dè sìdó̱n fò̱r dyar dè rid.
  art.def
  pìkín
  child
  we̱
  rel
  ìm
  3sg.sbj
  ncompl
  sìdó̱n
  sit
  fò̱r
  loc
  dyar
  there
  ncompl
  rid.
  read
  The child who is sitting / usually sits there is reading / usually reads.
 4. À dè wo̱sh plet.
  À
  1sg.sbj
  ncompl
  wo̱sh
  wash
  plet.
  plate
  I am washing dishes. OR: While I am washing dishes... OR: I wash dishes (every day).

  See Faraclas 1996: 202-205