Value Demonstrative word precedes noun

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Order of demonstrative and noun
References
Huber 1999: 193-195

Examples

 1. dis mã ì bì tifmã
  dis
  dem.prox
  mã
  man
  ì
  3sg
  be
  tifmã
  thief
  This man is a thief.

  See Huber 1999: 194

 2. dat tɔl masalaʤi
  dat
  dem.dist
  tɔl
  tall
  masalaʤi
  mosque
  that tall mosque

  See Huber 1999: 194