Value No antidual

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Antidual of paired body-part terms

Examples

 1. à tai sɔm smɔ rop fɔ ìn lɛg
  à
  1sg
  tai
  tie
  sɔm
  art
  smɔ
  small
  rop
  rope
  for
  ìn
  3sg.poss
  lɛg
  leg
  I tied a small rope to its leg.

  See Huber 1999: 221