Value Word-class-changing function

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Functions of reduplication
References
Huber 2003

Examples

 1. ì dè vɔmit vɔmit dɛn ʃit ʃit
  ì
  3sg
  prog
  vɔmit~vɔmit
  vomit~vomit
  dɛn
  and
  ʃit~ʃit
  shit~shit
  He kept on vomiting and shitting.

  See Huber 2003: 145

 2. ì bì puɔ puɔ dè mek jù dè go bus
  ì
  3sg
  cop
  puɔ~puɔ
  poor~poor
  hab
  mek
  caus
  2sg
  hab
  go
  go
  bus
  booze
  It is poverty that makes you go and drink.

  See Huber 2003: 144