Value Variable plural marking of human or inanimate nouns

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Occurrence of nominal plural markers
References
Huber 1999: 203-206

Examples

 1. dɛ pasɛnʤɛs tel àm se "mà frɛn [...]"
  art
  pasɛnʤɛ-s
  passenger-pl
  tel
  tell
  àm
  3sg.obl
  se
  comp
  "mà
  my
  frɛn
  friend
  [...]"
  [...]
  The passengers said to him, "My friend [...]".

  See Huber 1999: 204

 2. wì gɛt sɔm wumã we dè dè kuk
  1pl
  gɛt
  get
  sɔm
  indf
  wumã
  woman
  we
  comp
  3pl
  hab
  kuk
  cook
  There were women who cooked (for us).

  See Huber 1999: 204

 3. dɛ trɔks we dè briŋg àm frɔm ʤɛmɛni
  art
  trɔk-s
  truck-pl
  we
  comp
  3pl
  briŋg
  bring
  àm
  3sg.obl
  frɔm
  FROM
  ʤɛmɛni
  Germany
  the trucks they brought from Germany

  See Huber 1999: 182

 4. dè brek dɛ̀m haus
  3pl
  brek
  break
  dɛ̀m
  3pl.poss
  haus
  house
  They demolished their houses.

  See Huber 1999: 200