Value Dependent subject and object forms

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Special dependent person forms for subject and object
References
Huber 1999: 195-199

Examples

 1. à, jù, ì, wì, jù, dè/dɛ̀m
  à,
  1sg.sbj
  jù,
  2sg.sbj
  ì,
  3sg.sbj
  wì,
  1pl.sbj
  jù,
  2pl.sbj
  dè/dɛ̀m
  3pl.sbj
  I, you, her/she/it, we, you, they

  See Huber 1999: 197

 2. mì, jù, àm, wì, jù, dɛ̀m
  mì,
  1sg.obj
  jù,
  2sg.obj
  àm,
  3sg.obj
  wì,
  1pl.obj
  jù,
  2pl.obj
  dɛ̀m
  3pl.obj
  me, you, him/her/it, us, you, them

  See Huber 1999: 199