Value Overlap

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
'Hear' and 'smell'

Examples

 1. wì hiɛ se junaitɛd neʃɛn dè volɔntiɛ sɔm mɔni
  1pl
  hiɛ
  hear
  se
  comp
  junaitɛd
  United
  neʃɛn
  Nation
  3pl
  volɔntiɛ
  volunteer
  sɔm
  some
  mɔni
  money
  We hear that the U.N. provided some money.

  See Huber 1999: 176

 2. dɛ we dè smɛl ì bì laik sɔm ʃit ɔ sɔm tɔitɛl
  art
  we
  way
  3pl
  smɛl
  smell
  ì
  3sg
  cop
  laik
  like
  sɔm
  some
  ʃit
  shit
  ɔ
  or
  sɔm
  some
  tɔitɛl
  toilet
  They smelt of shit or toilet.
 3. à hiɛ dɛ fud in tes
  à
  1sg
  hiɛ
  hear
  art
  fud
  food
  in
  3sg.poss
  tes
  taste
  I smelled the food. OR: I smell the food (lit. I heard the food's taste).

  See Huber 1999: 211