Value Overlap

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
'Hear' and 'smell'

Examples

  1. wì hiɛ se junaitɛd neʃɛn dè volɔntiɛ sɔm mɔni
    1pl
    hiɛ
    hear
    se
    comp
    junaitɛd
    United
    neʃɛn
    Nation
    3pl
    volɔntiɛ
    volunteer
    sɔm
    some
    mɔni
    money
    We hear that the U.N. provided some money.

    See Huber 1999: 176

  2. dɛ we dè smɛl ì bì laik sɔm ʃit ɔ sɔm tɔitɛl
    art
    we
    way
    3pl
    smɛl
    smell
    ì
    3sg
    cop
    laik
    like
    sɔm
    some
    ʃit
    shit
    ɔ
    or
    sɔm
    some
    tɔitɛl
    toilet
    They smelt of shit or toilet.
  3. à hiɛ dɛ fud in tes
    à
    1sg
    hiɛ
    hear
    art
    fud
    food
    in
    3sg.poss
    tes
    taste
    I smelled the food. OR: I smell the food (lit. I heard the food's taste).

    See Huber 1999: 211