Value Subject-verb-object (SVO)

Language:
Ghanaian Pidgin English
Parameter:
Order of subject, object, and verb
References
Huber 1999: 176

Examples

 1. polismã ì bi laik wumã
  polismã
  policeman
  ì
  3sg
  bi
  cop
  laik
  like
  wumã
  woman
  Policemen are like women.

  See Huber 1999: 234

 2. gɔd gò kil jù, gɔd gò paniʃ jù.
  gɔd
  God
  fut
  kil
  kill
  jù,
  2sg
  gɔd
  God
  fut
  paniʃ
  punish
  jù.
  2sg
  God will kill you, God will punish you.

  See Huber 1999: 251