Value Differentiation

Language:
Ghanaian Pidgin English (Student Pidgin)
Parameter:
Noun phrase conjunction and comitative

Examples

 1. mek à sɛʧ dɛ padi wit dɛm
  mek
  caus/imp
  à
  1sg
  sɛʧ
  search
  art
  padi
  buddy
  wit
  with
  dɛm
  3pl.obl
  Let me search the guy with them.
 2. dè dè come plas dɛ hɛdmaster
  3pl
  prog
  come
  come
  plas
  plus
  art
  hɛdmaster
  headmaster
  They were coming with the headmaster (in tow).
 3. wì gò go bai bĩs dɛn gari
  1pl
  fut
  go
  go
  bai
  buy
  bĩs
  beans
  dɛn
  and
  gari
  gari
  We were going to buy beans and gari.