Rubino 2005

Rubino, Carl. 2005. Reduplication. In WALS, 114–117.

@incollection{rubino2005,
 author  = {Rubino, Carl},
 booktitle = {WALS},
 key    = {Rubino 2005},
 pages   = {114–117},
 title   = {Reduplication},
 year   = {2005}
}