Example 75-335

bulo - potaachikeew
birch - he blows