Example 71-14

Wau hai oe kekahi nuhou kaumaha loa.
Wau
1sg
hai
tell
oe
2sg
kekahi
indf.pl
nuhou
news
kaumaha
sad
loa.
very
I'll tell you some very sad news.
Type:
naturalistic written
Source:
Own data 1888