Example 67-120

Kita cerita pekara sedikit, boleh.
Kita
1pl
cerita
talk
pekara
matter
sedikit,
little
boleh.
can
If we talk [about] minor matters, [it is] possible [to use Bazaar Malay].
Comment:
Here boleh implies possibility.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Aye 2005: 182