Example 59-16

lo ke zo ti tengo zo
lo
3sg
ke
cop
zo
person
ti
of
te-ngo
eat-nmlz
zo
person
He's a cannibal.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Samarin corpus 1994