Example 56-49

Ki sennla ki ti vini?
Ki
which
sennla
person
ki
rel
ti
pst
vini?
come
Who came?
Type:
constructed by native speaker
Source:
Own knowledge