Example 56-128

Ler lapli i tonbe i vini i met tol lola.
Ler
when
lapli
rain
i
pm
tonbe
fall
i
3sg
vini
come
i
3sg
met
put
tol
metal.plate
lola.
on.it
When it rained, he came and put a metal plate on it.
French: Quand il pleuvait, il venait mettre de la tôle dessus. (Bollée & Rosalie 1994: 219)
Type:
naturalistic spoken
Source:
Bollée and Rosalie 1994: 218