Example 53-357

Mo pa sèlman touche li, la l ole manti kote la lwa di ki mo konyen li, mo mo ensilte li.
Mo
1sg
pa
neg
sèlman
even
touche
touch
li,
3sg
la
now
l
3sg
ole
want
manti
lie
kote
to
la
art.def.sg
lwa
police
di
say
ki
comp
mo
1sg
konyen
hit
li,
3sg
mo
1sg
mo
1sg
ensilte
insult
li.
3sg
I didn't even touch him, and now he wants to lie to the police and say that I hit him, that I insulted him.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Klingler 2003: 368