Example 49-1

Siklòn nan kraze kay la.
Siklòn
cyclone
nan
def
kraze
demolish
kay
house
la.
def
The cyclone demolished the house.
French: Le cyclone a démoli la maison.
Type:
constructed by linguist
Source:
Own knowledge