Example 48-125

Yo i asé ngutá ri kafé mucho.
Yo
I
i
dep.pro.1sg
asé
hab
ngutá
like
ri
of
kafé
coffee
mucho.
much
I like coffee a lot. OR: I love coffee.
Spanish: A mí me gusta mucho el café (lit. Yo gusto del café mucho).
Type:
naturalistic spoken
Source:
Recorded by author